Saint Joseph blanc Bernard Gripa

Saint Joseph blanc Bernard Gripa

Couleur: blanc